Home Missie & Visie Info Solliciteren Keurmerk Emailconsult Bellen met credits Helderziende of Coach?


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BETROUWBAARMEDIUM.NL
(Print deze tekst)

Wanneer u gebruik maakt van de telefonische diensten van Betrouwbaarmedium.nl gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op www.betrouwbaarmedium.nl en www.betrouwbaarmediumkeurmerk.nl Laatstgenoemde website ressorteert onder Betrouwbaarmedium.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62339966. En omvatten de feitelijke gang van zaken die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden bij Betrouwbaarmedium.nl

A) Verantwoordelijkheid;
Betrouwbaarmedium.nl spant zich tot het uiterste in om professionele en integere helderzienden te selecteren die kwalitatieve consulten geven. Dit d.m.v. uitgebreide screenings, her-screenings, de Code van Ethiek en de klachtenprocedure als uitgangspunt te hanteren. Bij de volgende onderdelen wordt u gewezen op de grens tussen uw eigen verantwoordelijkheid en die van Betrouwbaarmedium.nl B) Overmacht bij storing;

Provider van Betrouwbaarmedium.nl; Telefoongesprekken komen tot stand d.m.v. levering van diensten door een 3e partij. Derhalve zijn wij afhankelijk van deze dienst betreffende de kwaliteit en voor het doorverbinden van deze gesprekken. In geval van storing zal al het mogelijke gedaan worden om deze te verhelpen. Betrouwbaarmedium.nl is daarmee echter afhankelijk van onze provider. Storingen komen sporadisch voor en liggen niet binnen de reikwijdte van Betrouwbaarmedium.nl Derhalve zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor niet doorverbonden calls. Wij zullen er redelijkerwijs alles aan doen om een storing z.s.m. te laten verhelpen. Indien u een storing bemerkt, adviseren wij u dan ook op dat moment niet meer te bellen om onnodige kosten te voorkomen. U helpt ons door direct een mail te sturen naar info@betrouwbaarmedium.nl.

Provider van medewerkers; Een storing kan ook voorkomen aan de zijde van de helderzienden. Dit kan gaan om een tijdelijke regionale stroomstoring, een defect of haperend modem van de medewerker. Een medewerker hoeft dit niet altijd direct in de gaten te hebben. Er is hier dan ook sprake van overmacht. Betrouwbaarmedium.nl stelt alles in het werk dat helderzienden geen call missen. Er is een systeem ingebouwd dat de helderziende automatisch uitgelogd wordt bij 1 gemiste call in 1 uur. Storingen aan de kant van de helderzienden kunnen niet voorkomen worden, dit is een overmachtssituatie. Ook zij zijn afhankelijk van hun provider. Wij adviseren u dan ook om op dat moment niet meer te bellen om onnodige kosten te voorkomen. U helpt ons door direct een mail te sturen naar info@betrouwbaarmedium.nl.

C) Schadevergoeding: Betrouwbaarmedium.nl keert nooit een schadevergoeding uit. En er is ook geen schadevergoeding naar aanleiding van gegeven adviezen of toekomstvoorspellingen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw leven en de keuzevrijheid is aan u of u het gegeven advies opvolgt of naast u neerlegt. Wij gaan uit van gezond verstand. Zie verder realistische verwachtingen.
Wij geven geen restitutie van gesprekskosten, daar er sprake is van geleverde diensten en niet van verkoop. Ook wordt er geen schadevergoeding gegeven indien een helderziende niet opneemt of reeds in gesprek is op de site.

D) Garantie: Aangezien een telefonisch of emailconsult een momentopname is en de situatie in het moment wordt bekeken of 'aangevoeld' kan Betrouwbaarmedium.nl geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De 'stappen' die u onderneemt -of nalaat- hebben immers consequenties voor de toekomst.

E) Afwikkeling van geschillen: Zie hiervoor onze klachtenprocedure. Wij zijn lid van de Opta en handelen volgens deze regelgeving.

F) Aansprakelijkheid: Betrouwbaarmedium.nl is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, zie dan; Afwikkeling van geschillen, Schadevergoeding en Garantie.

G) Privacyregelement: Indien u uw emailadres kenbaar maakt, wordt deze alleen gebruikt voor het doel van inzenden van uw mail. Bijvoorbeeld bij reactie, sollicitatie, updates en een actie. Uw emailadres wordt voor geen ander doel dan dat gebruikt of bekend gemaakt. Indien u de nieuwsbrief ontvangt bent u hiermee akkoord gegaan d.m.v. het inschrijven van de updates nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde hiervoor uitschrijven. Door een mail te sturen naar info@betrouwbaarmedium.nl. U wordt dan per direct uit het bestand gehaald.

Indien u uw telefoonnummer kenbaar maakt bij een klacht of u 'klokkenluider' bent, gaat u er mee akkoord dat er telefonisch contact met u opgenomen wordt. Met als doel uw reactie te nader te bespreken.

Indien u een foto instuurt om te laten 'lezen' door één van onze helderzienden dan wordt uw emailadres blind verzonden. Er is dan ook geen mogelijkheid bij de medewerkers om terug te mailen. Uw foto wordt integer behandeld en op generlei wijze behouden voor langer dan 1 week of gebruikt voor welke doeleinden dan ook, anders dan het telefonisch of emailconsult. Onze helderzienden hebben hier voor getekend in onze code van ethiek en die verantwoordelijkheid ligt dan ook bij hen. Zie hiervoor ook de Code van Ethiek.

Indien u gebruik maakt van de sms-alert is uw telefoonnummer nergens bekend. Dit is een geautomatiseerd proces.

Betrouwbaarmedium.nl verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de indentieit van de bezoekers van deze sites.

Het is niet toegestaan voor de helderzienden van Betrouwbaarmedium.nl, buiten de betaalde telecomdienst om, contacten te onderhouden met u als beller. Mocht dit toch gebeuren, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van Betrouwbaarmedium.nl Wij gaan er dan vanuit dat u zelf toegestaan heeft uw gegevens kenbaar te maken of u te laten benaderen. Wel kunt u hierover een klacht indienen.

Uw telefoonnummer is slechts opvraagbaar door de directie van Betrouwbaarmedium.nl
Slechts in onderstaande situaties worden gegevens opgevraagd.

H) Weigering van diensten: Wij behouden ons het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u onze diensten te weigeren voor onbepaalde tijd. U kunt geblokkeerd worden voor het bellen naar onze servicenummers. Dit zullen wij echter alleen doen indien wij klachten over u ontvangen. Bijvoorbeeld door het lastig vallen, schofferen of onjuist bejegenen van de helderzienden.

I) Kosten: De kosten van telefonische consulten via het 0909-0202 nr beperken zich tot de gemaakte telefoonkosten. Deze kosten zijn € 0,90 cpm met een vaste telefoon, voor Nederlandse bellers naar 0909-0202 en € 1 per minuut met het creditsysteem vanaf een vaste telefoon in Nederland. Met credits belt u naar een Nederlands netnummer, deze kosten zijn voor u. Belt u mobiel, dan rekent uw provider in alle gevallen deze mobiele kosten met u af.

Indien u belt vanuit het buitenland naar het vaste netnummer voor credits in Nederland, worden deze kosten door uw provider doorberekend volgens hun tarieven.

Belt u vanuit België naar het 0907-37066 nummer dan betaald u € 1,50 per minuut.
Belt u vanuit België naar het creditsysteem, dan belt u naar een vast Belgisch netnummer tegen de tarieven van uw provider. Voor meer informatie en afwijkende kosten zie gesprekskosten
De verantwoordelijkheid voor de frequentie en tijdsduur waarin u belt, ligt altijd bij u als beller. Oneigenlijk gebruik van de telefoon waarmee u onze servicenummers belt, ligt buiten onze macht en verantwoordelijkheid.
Kosten sms-alert; De kosten van de non-profit sms-alert zijn tegen de normale sms tarieven van € 0,25 per invoer. U bepaalt zelf hoe vaak u hier gebruik van wilt maken.
Gesprekslimiet;
Gesprekken gebeld via 0907-37066 (België) zijn wettelijk gelimiteerd tot 10 minuten. Gesprekken gebeld vanuit Nederland zijn gelimiteerd tot 50 minuten. Deze tijd gaat in na de wettelijke tariefsmelding. Met credits kunt u bellen, zolang u credits heeft uit alle landen.

J) Vrijblijvendheid: Het bellen naar Betrouwbaarmedium.nl is vrijblijvend en is generlei gebonden aan een abonnement of contract.

K) Intellectuele eigendom: Het auteursrecht van Betrouwbaarmedium.nl en Betrouwbaarmedium Keurmerk.nl behoort toe aan Betrouwbaarmedium.nl. Op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Betrouwbaarmedium.nl, Marisbaan 31, 5985 NA Grashoek, info@betrouwbaarmedium.nl

Print deze tekst
KvK nr 62339966 | © 2008 - 2019 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E. Mulder | Ontwerp door: Betrouwbaarmedium.nl | Powered by 4ice Online Solutions